20 sierpnia 2018
  • 20 sierpnia 2018

Articles Posted by redakcja

Pogłowie bydła w Polsce

by on 4 kwietnia 2018 0

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6 035,5 tys. sztuk, i było wyższe o 1,1% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 1,5%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,3%. W grudniu 2017 […]

Read More

Kształcenie dorosłych w Polsce

by on 5 lutego 2018 0

W 2016 r. w Polsce 45,1% osób w wieku 18-69 lat deklarowało udział w szeroko rozumianym kształceniu, w tym 30,7% (około 8,3 mln osób) w edukacji nieformalnej (samokształceniu), która była najbardziej popularną formą nauki. Edukacja w systemie szkolnym (kształcenie formalne) obejmowała około 3 mln. osób, tj. 11,2% badanej populacji, natomiast co piąta osoba z tej […]

Read More

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r.

by on 18 listopada 2017 0

Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; […]

Read More

The Stock Surges On Disney Takeover Rumors Over The World

by on 11 października 2017 0

Price hikes were at the top of the latest “fear rating” released by the Russian state-run pollster VTSIOM. The latest research, conducted in late June and based on a poll in which respondents were asked to estimate the perceived probability of unpleasant events in their lives, showed the level of psychological tension in Russian society […]

Read More

A Stock Surges On Disney Takeover Rumors Over The World

by on 11 października 2017 0

Price hikes were at the top of the latest “fear rating” released by the Russian state-run pollster VTSIOM. The latest research, conducted in late June and based on a poll in which respondents were asked to estimate the perceived probability of unpleasant events in their lives, showed the level of psychological tension in Russian society […]

Read More

Surges The Stock On Disney Takeover Rumors Over The World

by on 11 października 2017 0

Price hikes were at the top of the latest “fear rating” released by the Russian state-run pollster VTSIOM. The latest research, conducted in late June and based on a poll in which respondents were asked to estimate the perceived probability of unpleasant events in their lives, showed the level of psychological tension in Russian society […]

Read More

Disney Takeover Rumors On Stock Surges Over The World

by on 11 października 2017 0

Price hikes were at the top of the latest “fear rating” released by the Russian state-run pollster VTSIOM. The latest research, conducted in late June and based on a poll in which respondents were asked to estimate the perceived probability of unpleasant events in their lives, showed the level of psychological tension in Russian society […]

Read More