23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w województwach

by on 3 lutego 2016 0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2014 roku wyniosło 4107,72 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 9,1% wyższe od średniego w skali kraju (tj. wyższe o 374,03 zł), a kobiety ⎯ niższe o 9,5% (czyli niższe o 390,15 zł), co w konsekwencji oznacza, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 20,6% (o 764,18 zł)...

Read More

Erytrea – wskaźniki demograficzno-migracyjne

by on 13 lipca 2015 0

Według danych UNHCR, około 5000 osób ucieka z Erytrei każdego miesiąca, głównie do Etiopii i Sudanu, mimo surowej polityki władz, aby przeciwdziałać ucieczkom. Służby graniczne mają rozkaz, by rozstrzeliwać wszystkich uciekinierów. Mimo to do 2011 r. wyemigrowało około 5% ludności kraju. W  obozach dla uchodźców w Etiopii przeważają młodzi chłopcy, niektórzy mają zaledwie 6...

Read More

Syria – wskaźniki demograficzno-migracyjne

by on 13 lipca 2015 0

Uchodźcy z Syrii. Agendy ONZ szacują liczbę wewnętrznych przesiedleńców w Syrii na 7,6 mln, natomiast liczbę osób potrzebujących pilnej pomocy humanitarnej – na 12,2 mln. Liczba uchodźców, którzy schronili się poza granicami kraju przekroczyła 4 mln., z czego 1,8 mln przebywa w Turcji, niemal 1,2 mln w Libanie, 629 tys. w Jordanii, 249 tys. w Iraku...

Read More

Bierność zawodowa w Polsce

by on 8 lipca 2015 0

Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu: nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w...

Read More

332 tys. mniej bezrobotnych w 2014 roku

by on 12 stycznia 2015 0

W 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), podczas gdy w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2014 roku...

Read More

Stopa bezrobocia długotrwałego w UE

by on 27 kwietnia 2014 0

W 2004 r. stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 19,0%, co było najgorszym wynikiem wśród wszystkich państw członkowskich. Przeciętnie dla UE wskaźnik ten wyniósł 9,2%. W kolejnych latach sytuacja sukcesywnie poprawiała się i w 2008 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 7,1% (podczas gdy w UE wyniosła 7,0%). Wraz z pogarszaniem się uwarunkowań...

Read More

Struktura spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych w UE

by on 27 kwietnia 2014 0

Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych wpływa na poziom konsumpcji dóbr i usług, a tym samym na strukturę spożycia indywidualnego gospodarstw domowych. W latach 2004–2012 w Polsce obserwowano zmiany w strukturze wydatków, ale podobnie jak w Unii Europejskiej ogółem w naszym kraju najważniejszą pozycję w budżecie gospodarstw domowych nadal stanowiły wydatki dotyczące użytkowania i wyposażenia mieszkania....

Read More

Współczynnik Giniego w krajach Unii Europejskiej

by on 27 kwietnia 2014 0

W Polsce w latach 2005–2012 zmniejszyło się zróżnicowanie rozkładu dochodów, czego potwierdzeniem jest obniżenie współczynnika Giniego z 35,6% do 30,9%. Wśród krajów UE, oprócz Polski, znaczącą poprawę tego współczynnika odnotowano również na Litwie i w Portugalii. W 2012 r. w Unii Europejskiej ogółem współczynnik Giniego utrzymał się na poziomie 30,6%, a nieznacznie poniżej przeciętnej...

Read More

Popyt na pracę w IV kwartale 2013 roku

by on 26 marca 2014 0

Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu IV kwartału 2013 roku wyniosła 10593,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (68,6%). Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 58,7%, w jednostkach średnich – 25,3% oraz małych...

Read More
  • 1
  • 2