bezrobocie

Bierność zawodowa w Polsce

biernosc-zawodowaLudność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu:

  1. nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały,
  2. nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym,
  3. nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:
  • dłuższym niż trzy miesiące,
  • do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć (od 2004 r.).


biernosc-zawodowa2Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą. Dodatkowo w publikacji zamieszczono tablice dotyczące aktywności ekonomicznej określonych zbiorowości, takich jak: absolwenci, uczniowie, ludność wiejska, niepełnosprawni. Do absolwentów zaliczono osoby w wieku 15-30 lat, które ukończyły szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują nauki. Uczniowie są to osoby pobierające naukę na wszystkich poziomach kształcenia – począwszy od podstawowego, skończywszy na wyższym (łącznie ze studiami doktoranckimi), bez względu na system, w jakim ta nauka się odbywa (dzienny, wieczorowy, zaoczny). Ludność wiejska została podzielona na dwie zbiorowości: – ludność związaną z gospodarstwem rolnym tj. osoby mieszkające na wsi, będące członkami gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, – ludność bezrolną tj. osoby mieszkające na wsi, będące członkami gospodarstwa domowego, w którym żadna osoba nie jest użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Zbiorowość osób niepełnosprawnych została wyodrębniona z ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, na podstawie kryterium prawnego. Do osób niepełnosprawnych zaliczono osoby w wieku 16 lat i więcej, które mają przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

ŹRÓDŁO: GUS, IV KWARTAŁ 2014 r.

Bezrobocie w krajach UE

bezrobocie-ueW maju bez pracy w eurolandzie było 11,1 procent osób, w całej wspólnocie zaś 9,6 procent. Takie dane publikuje Eurostat. Jeśli chodzi o Polskę to – według Eurostatu – bezrobocie w naszym kraju wyniosło 7,8 procent.

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 9,9%.

bezrobocie-ue-grudzien-2014Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,0 proc. w grudniu 2014 r. wobec 8,2 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie. W grudniu 2013 r. wynosiła 10,0 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.391 tys. w grudniu wobec 1.423 tys. w poprzednim miesiącu.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 9,9 proc.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec grudnia 11,5 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 11,4% w grudniu.

332 tys. mniej bezrobotnych w 2014 roku

bezrobocie-2014-liczbaW 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), podczas gdy w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2014 roku 11,5% i w porównaniu do listopada wzrosła o 0,1 punktu procentowego. To najniższy grudniowy wzrost wskaźnika bezrobocia od 2008 r.

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2014 wyniosła 1 825,8 tys. osób i w porównaniu do końca listopada 2014 r. wzrosła o 26,3 tys. osób (o 1,5%). Dla porównania w analogicznym okresie 2013 roku (grudzień – listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 41,9 tys. osób (o 2,0%).

W dwóch województwach, dolnośląskim i śląskim, liczba bezrobotnych w stosunku do listopada nieznacznie zmniejszyła się. W 14 województwach odnotowano wzrost bezrobocia.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2014 roku wyniosła 54,9 tys. Było to prawie o 9 tys., czyli o 18,7%, więcej niż w grudniu poprzedniego roku.

W całym 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), podczas gdy w 2013 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 21,1 tys. osób (o 1,0%).

Po 5 latach rocznego wzrostu stopy bezrobocia, po raz pierwszy w końcu 2014 roku wskaźnik bezrobocia osiągnął poziom niższy niż w końcu 2013 roku (o 1,9 punktu procentowego).

Stopa bezrobocia w grudniu 2014 roku (11,5%) była o 1 punkt procentowy niższa niż wysokość stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec 2014 r. wskazywana w Wytycznych MF z października 2014 r. (12,5%) oraz o 2,3 punktu procentowego niższa od wysokości tego wskaźnika przyjętej w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2014 (13,8%).

Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2014 roku w porównaniu do roku ubiegłego był ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w wyższej dynamice wzrostu PKB. Poprawa sytuacji gospodarczej wpłynęła na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 094,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 221,1 tys. (o 25,3%) więcej niż w 2013 roku (873,8 tys.).

Stopa bezrobocia w Polsce

stopa-bezrobocia

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu listopada 2014 r. stanowili 11,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w październiku 2014 r. – 11,3%, w listopadzie 2013 r. – 13,2%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,3%), kujawsko-pomorskim (15,4%), zachodniopomorskim (15,2%), podkarpackim (14,4%) i świętokrzyskim (13,9%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,7%), śląskie (9,6%), małopolskie (9,7%) oraz mazowieckie (9,8%).

 Źródło: GUS

Stopa bezrobocia długotrwałego w UE

W 2004 r. stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 19,0%, co było najgorszym wynikiem wśród wszystkich państw członkowskich. Przeciętnie dla UE wskaźnik ten wyniósł 9,2%. W kolejnych latach sytuacja sukcesywnie poprawiała się i w 2008 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 7,1% (podczas gdy w UE wyniosła 7,0%). Wraz z pogarszaniem się uwarunkowań gospodarczych na świecie, w Polsce notowano stopniowy wzrost stopy bezrobocia do 10,1%
w 2012 r. (w 2013 r. – 10,3%), a średnia dla UE kształtowała się na poziomie 10,5%. stopa-bezrocia-dlugotrwalego-ueNajniższą stopę bezrobocia w 2012 r. wśród krajów UE obserwowano w Austrii, Luksemburgu, Holandii oraz Niemczech, a najwyższą w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji i Portugalii. W Polsce utrzymała się notowana we wcześniejszych latach dysproporcja pomiędzy
stopą bezrobocia mężczyzn i kobiet, przy czym wskaźnik zarówno dla mężczyzn i kobiet obniżył się w 2012 r. w stosunku do 2004 r. o ok. 9 p.proc. (do 9,4% dla mężczyzn oraz 10,9% dla kobiet). W tym samym okresie w UE stopa bezrobocia mężczyzn wzrosła z 8,6% do 10,4%, a kobiet z 9,9% do 10,5%.

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lutym 2014 r.

W lutym 2014 r. w porównaniu do stycznia 2014 r. i lutego 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast więcej osób niż w styczniu br. i lutym 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. Według stanu na koniec lutego 2014 r. – w  urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w styczniu 2014 r. i lutym 2013 roku.Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lutym 2014 r.