featured

Trwanie życia w 2014 r.

W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia obserwowano istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Ta korzystna tendencja utrzymuje się nadal. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, dla których w latach 1990-2014 średnie trwanie życia wydłużyło się co najmniej o 8,4 lat (Tabl. 3). W okresie tym najniższy wzrost – o 6,4 lat – notowano w województwie łódzkim i lubelskim. Dla kobiet największy przyrost parametrów trwania życia zanotowano w województwie pomorskim – 6,8 lat, natomiast najmniejszy w województwie mazowieckim i lubelskim – niespełna 6 lat.

 

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. trwanie-zycia-kobiety-mezczyzniW 2014 r. rozpiętość między najwyższym i najniższym wskaźnikiem wśród 16 województw wynosiła dla mężczyzn 3,6 lata. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający na terenie województwa łódzkiego (71,7 lat), natomiast najdłużej w województwie małopolskim (75,3 lat) i podkarpackim (75,1 lat). Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,4 roku. Kobiety żyją najkrócej w województwie śląskim, lubuskim, łódzkim i zachodniopomorskim (poniżej 81 lat). Województwa podkarpackie i podlaskie mogą z kolei poszczycić się najkorzystniejszymi parametrami trwania życia. Kobiety dożywają tam wieku 82,8 lat. Ogólnie można stwierdzić, że we wszystkich województwach leżących na terenach Polski wschodniej i południowo-wschodniej (Rys.7.) przeciętne trwanie życia kobiet jest wyższe od średniej dla kraju. W 2014 r. największe różnice (in minus) w stosunku do średniej ogólnopolskiej notowano na wsi – w województwie łódzkim, warmińsko-pomorskim i zachodniopomorskim przeciętne trwanie życia mężczyzn było niższe od średniej krajowej o ponad rok. Podobne różnice dla kobiet notowano w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i warmińsko-pomorskim. Z kolei w miastach sytuacja taka miała miejsce w województwie łódzkim i śląskim, jednak w przypadku mężczyzn zamieszkałych w łódzkim różnica ta wynosiła aż 2,4 lat (Rys. 8). Na tle występowania w ostatnich latach w Polsce ogólnej tendencji dłuższego trwania życia mężczyzn zamieszkałych w miastach niż na wsi – wyróżnia się województwo śląskie, gdzie w 2014 r. mężczyźni na wsi żyli o rok dłużej niż w miastach. Na drugim biegunie znajdują się mieszkańcy miast woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego żyjący co najmniej o 2,5 roku dłużej niż mężczyźni na wsi. W przypadku przeciętnego trwania życia kobiet wyróżniają się mieszkanki województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W 2014 r. na terenie tych województw kobiety w miastach żyły co najmniej o rok dłużej niż kobiety na wsi. Z kolei w województwie śląskim i łódzkim wskaźnik dla miast jest odpowiednio o 1,0 i 0,8 roku niższy niż dla wsi.

Muzułmanie na świecie (kraje)

muzulmanie-swiat1Liczbę muzułmanów na świecie szacuje się na 1 mld. Nie ma dokładnych danych, gdyż w wielu z państw muzułmańskich nie przeprowadza się spisów ludności. Wyznawcy islamu stanowią zatem według tych szacunków 17% ludzkości, a przybywa ich ok. 3 proc. rocznie.

muzulmanie-swiatPrzez najbliższe dekady islam będzie religią, której liczba wyznawców będzie rosła najszybciej, a do 2050 r. na świecie będzie niemal tyle samo muzułmanów, co chrześcijan – przewiduje opublikowany w czwartek raport amerykańskiego instytutu Pew Research Center.

muzulmanie-swiat2

 

ŹRÓDŁO: PEW RESEARCH CENTER, 2015 r.

Bierność zawodowa w Polsce

biernosc-zawodowaLudność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu:

  1. nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały,
  2. nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym,
  3. nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:
  • dłuższym niż trzy miesiące,
  • do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć (od 2004 r.).


biernosc-zawodowa2Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą. Dodatkowo w publikacji zamieszczono tablice dotyczące aktywności ekonomicznej określonych zbiorowości, takich jak: absolwenci, uczniowie, ludność wiejska, niepełnosprawni. Do absolwentów zaliczono osoby w wieku 15-30 lat, które ukończyły szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują nauki. Uczniowie są to osoby pobierające naukę na wszystkich poziomach kształcenia – począwszy od podstawowego, skończywszy na wyższym (łącznie ze studiami doktoranckimi), bez względu na system, w jakim ta nauka się odbywa (dzienny, wieczorowy, zaoczny). Ludność wiejska została podzielona na dwie zbiorowości: – ludność związaną z gospodarstwem rolnym tj. osoby mieszkające na wsi, będące członkami gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, – ludność bezrolną tj. osoby mieszkające na wsi, będące członkami gospodarstwa domowego, w którym żadna osoba nie jest użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Zbiorowość osób niepełnosprawnych została wyodrębniona z ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, na podstawie kryterium prawnego. Do osób niepełnosprawnych zaliczono osoby w wieku 16 lat i więcej, które mają przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

ŹRÓDŁO: GUS, IV KWARTAŁ 2014 r.