23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili

Tag Archives

Pracujący na umowę o dzieło i zlecenie w Polsce

by on 21 lutego 2016 0
W kontekście coraz bardziej złożonego i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, pojawiania i upowszechniania się nowych form zatrudnienia, pracodawcy częściej zawierają z pracownikiem także inne rodzaje umów, np. umowy cywilnoprawne, bądź proponują tzw. samozatrudnienie. Może mieć to zarówno wymiar pozytywny, pożądany i akceptowany przez obie strony (pracodawców i pracowników), jak i również negatywny, kiedy... Read More

Rotacje na rynkach pracy w UE

by on 14 lipca 2015 0
Polska zanotowała najwyższy poziom rotacji wśród badanych krajów UE. Na drugim miejscu jest Francja, na trzecim Wielka Brytania. • Średnia dla badanych krajów UE od ostatniego kwartału wzrosła o 1 p.p. i wyniosła 20%. • Największy wzrost rotacji w porównaniu do poprzedniego kwartału, razem z Polską odnotowała Belgia. Największy spadek rotacji zaobserwowano na Słowacji... Read More

Bierność zawodowa w Polsce

by on 8 lipca 2015 0
Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu: nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w... Read More

332 tys. mniej bezrobotnych w 2014 roku

by on 12 stycznia 2015 0
W 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), podczas gdy w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2014 roku... Read More

Wydajność pracy w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W Polsce w 2012 r. wydajność pracy, mierzona wartością produktu krajowego brutto na 1 pracującego (w PPS), wyniosła 73,5% przeciętnej dla UE i znacząco wzrosła w porównaniu z notowaną w 2004 r. (61,8%). Najniższym wskaźnikiem charakteryzowały się Bułgaria i Rumunia (w 2012 r. odpowiednio 44,5% i 51,0%). Niższy od notowanego w Polsce poziom PKB... Read More

Popyt na pracę w IV kwartale 2013 roku

by on 26 marca 2014 0
Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu IV kwartału 2013 roku wyniosła 10593,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (68,6%). Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 58,7%, w jednostkach średnich – 25,3% oraz małych... Read More