rolnictwo

Produkcja rolnicza w Polsce

W 2014 r. w strukturze towarowej produkcji rolniczej udział produkcji roślinnej zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 3,7 pkt. proc., przede wszystkim z powodu spadku udziału towarowej produkcji owoców (o 1,8 pkt. proc.) i upraw przemysłowych (o 1,2 pkt. proc.). Zwiększył się odpowiednio udział towarowej produkcji zwierzęcej w towarowej produkcji ogółem. Zadecydował o tym wzrost udziału towarowej produkcji żywca rzeźnego (o 2,3 pkt. proc.), towarowej produkcji mleka (o 1,0 pkt. proc.) i jaj kurzych (o 0,3 pkt. proc.).

rolnictwo-polskie

ŹRÓDŁO: GUS, 2014 r.

Produkcja produktów rolnych – udział i miejsce Polski w UE

Polska należy do znaczących producentów rolnych w Unii Europejskiej. Jesteśmy trzecim, po Francji oraz Niemczech, producentem zbóż – w 2012 r. 10,2% zbiorów całej Unii Europejskiej pochodziło z Polski. Zboża zajmują w Polsce ok. 70% ogólnej powierzchni zasiewów, spośród których największą część stanowi pszenica. W 2012 r. Polska z udziałem 6,5% w produkcji unijnej zajęła 4. miejsce pod względem wielkości zbiorów pszenicy (po Francji, Niemczech
oraz Wielkiej Brytanii). Znaczącą rolę w polskim rolnictwie odgrywa produkcja żyta. Pomimo malejącej od 2004 r. produkcji tego zboża Polska nadal znajduje się na jednej z czołowych pozycji w UE pod względem powierzchni zasiewów oraz produkcji. rolnictwo-miejsce-polscki-ueW 2012 r., ze zbiorami stanowiącymi niemal 1/3 całkowitej produkcji UE, Polska była drugim po Niemczech producentem tego zboża. W związku ze zmianą stylu życia, w tym nawyków żywieniowych, przejawiających się m.in. stopniowym obniżaniem spożycia ziemniaków, w Polsce obserwowano ograniczenie ich produkcji. Mimo to
w 2012 r. Polska była drugim (po Niemczech) unijnym producentem tego surowca, z udziałem 16,6% w całkowitej produkcji UE. Polska jest także znaczącym producentem buraków cukrowych – w 2012 r. udział naszego kraju w produkcji unijnej wyniósł 10,7%. Polskie rolnictwo ma również istotny udział w produkcji warzyw gruntowych, owoców jagodowych oraz owoców z drzew.

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju w UE

Według danych ze spisów rolnych w Unii Europejskiej w 2010 r. było 12,2 mln gospodarstw rolnych, w tym w Polsce ich liczba wyniosła ponad 1,5 mln. Całkowita powierzchnia użytków rolnych w Polsce ukształtowała się na poziomie 14,9 mln ha, co stanowiło 47,5% powierzchni kraju oraz 8,5% całkowitej powierzchni użytków rolnych UE.
udzial-uzytkow-rolnych-uePod względem powierzchni użytków rolnych Polska znajduje się na 5. miejscu w Unii Europejskiej, po Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2010 r. wyniosła w Polsce 9,6 ha, natomiast w UE ogółem 14,4 ha.

Udział powierzchni poszczególnych grup upraw w ogólnej powierzchni zasiewów

Słoneczniki

Foto: Komisja Europejska

W strukturze zasiewów przeważały zboża zajmując 72,6% ogólnej powierzchni zasiewów, 11,0% ogólnej powierzchni upraw zajmowały rośliny przemysłowe, a 10,3% ogólnej powierzchni zasiewów – uprawy pastewne.
Zboża ogółem uprawiano na 7460,0, tys. ha ( w 2011 r. – 7803,0 tys. ha, w 2012r. – 7704,3 tys. ha). W porównaniu do 2012 r. powierzchnia uprawy zbóż ogółem zmniejszyła się o 244,3 tys. ha (o 3,2%). Uprawę zbóż prowadziło 1116,3 tys. gospodarstw rolnych. W 2013 r. powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 6737,6 tys. ha i była mniejsza w porównaniu z 2012 r. o 326,1 tys. ha (o 4,6%).
W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się nadal tendencja wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. W ciągu ostatniego roku nastąpił niewielki wzrost ich udziału – o 1,4 pkt proc. W strukturze zasiewów zbóż odnotowano znaczny spadek zasiewów jęczmienia, owsa i mieszanek zbożowych zaś znaczny wzrost kukurydzy na ziarno, pszenicy, żyta i pszenżyta.zasiewyŹródło: GUS[divider_top]