ue

Uzależnienie od importu energii w UE

uzaleznienie-import2Z opublikowanych przez Eurostat najnowszych danych na temat zużycia i zależności od importu energii wynika, że Polska jest szóstym najmniej uzależnionym energetycznie krajem Unii Europejskiej. uzaleznienie-importZ danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika również, że w latach 2008-2011, gdy na skutek kryzysu zużycie energii w większości europejskich krajów malało, Polska obok trzech innych krajów zanotowała pod tym względem wzrost.

ŹRÓDŁO: EUROSTAT, 2013 r.

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 9,9%.

bezrobocie-ue-grudzien-2014Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,0 proc. w grudniu 2014 r. wobec 8,2 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie. W grudniu 2013 r. wynosiła 10,0 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.391 tys. w grudniu wobec 1.423 tys. w poprzednim miesiącu.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 9,9 proc.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec grudnia 11,5 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 11,4% w grudniu.

Relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do produktu krajowego brutto w UE

W celu utrzymania wysokiej pozycji gospodarczej Unii Europejskiej realizacja strategii Europa 2020 zakłada wzmocnienie innowacyjności oraz poprawę konkurencyjności poprzez wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową do 3% PKB (w Polsce celem jest 1,70% PKB). naklady-badania-rozwoj-ueW Unii Europejskiej ogółem w 2012 r. nakłady na działalność
B+R wyniosły 2,06% PKB (wobec 1,82% w 2004 r.). W Polsce w latach 2004–2012 również obserwowano poprawę w tym zakresie – w 2012 r. nakłady zwiększyły się do 0,90% PKB (wobec 0,56% w 2004 r.). naklady-badania-rozwoj-ue-mapaLiderami innowacyjności w UE są Finlandia oraz Szwecja, gdzie w 2012 r. relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do PKB wyniosła odpowiednio 3,55% i 3,41%. Wysokimi nakładami a działalność B+R charakteryzowały się również Dania, Niemcy,
Austria oraz Słowenia (w przedziale 2,99% PKB – 2,80% PKB), natomiast najniższymi Rumunia oraz Cypr (odpowiednio 0,42% PKB i 0,47% PKB).

Dynamika produktu krajowego brutto w UE

W latach 2004–2012 skumulowany wzrost produktu krajowego brutto w Polsce wyniósł 46,3%, co było drugim wynikiem w Unii Europejskiej – nieznacznie szybciej rozwijała się Słowacja (47,8%). W tym samym okresie produkt krajowy brutto w UE ogółem wzrósł o 10,8%. dynamika-pkb-ueSpośród największych gospodarek najszybsze tempo wzrostu produktu krajowego brutto obserwowano w Niemczech (13,3%), nieco wolniejsze we Francji i w Wielkiej Brytanii (odpowiednio 9,9% i 9,8%). Spadek PKB w latach 2004–2012 notowano w Grecji oraz we Włoszech, gdzie produkt krajowy brutto zmniejszył się odpowiednio
o 6,7% i 0,8%. W Polsce 2012 r. wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 2,0% w skali roku, a w 2013 r. jego tempo nieznacznie osłabło do 1,6%. W Unii Europejskiej ogółem w 2012 r. notowano spadek PKB (o 0,4%). Szybciej niż w Polsce rósł produkt krajowy brutto jedynie w krajach bałtyckich: na Łotwie (o 5,2%), w Estonii (o 3,9%) oraz
na Litwie (o 3,7%), które kontynuowały proces odbudowy swoich gospodarek po głębokiej recesji z lat 2008 i 2009. Spadek PKB obserwowano w czternastu krajach UE, w tym najgłębszy w Grecji (o 6,4%) oraz Portugalii (o 3,2%).

Produkt krajowy brutto w krajach UE

W 2012 r. produkt krajowy brutto w UE wyniósł 12970 mld EUR, wobec 10658 mld EUR w 2004 r. Największy udział w PKB Unii Europejskiej miały Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy (w granicach od 21% do 12%). Polska zajęła 8. miejsce pod tym względem i jednocześnie nasz kraj odnotował największy wzrost udziału w okresie 8 lat
(o 1 p.proc. do prawie 3%). W latach 2004–2012 obserwowano systematyczne zmniejszanie się dystansu dzielącego Polskę od przeciętnego poziomu notowanego dla Unii Europejskiej. pkb-ueRelacja produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca wyrażonego w standardzie siły nabywczej (PPS) w 2004 r. do średniej dla UE wyniosła 51% i wśród 28 krajów Polska
zajmowała 25. pozycję. W 2012 r. wskaźnik ten wzrósł do 67% przeciętnej dla UE, co dało nam 23. lokatę (przed Bułgarią, Rumunią, Chorwacją, Łotwą oraz Węgrami). Znacznie powyżej przeciętnej dla Unii Europejskiej kształtował się poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2012 r. w Luksemburgu (o 163%) oraz Austrii (o 30%),
Irlandii (o 29%), Holandii (o 27%), Szwecji i Danii (po 26%), a także w Niemczech (o 23%). Krajami o najniższym poziomie PKB per capita nadal były Rumunia oraz Bułgaria, których PKB stanowiło odpowiednio 50% i 47% średniej dla UE.

Eksporterzy w UE

W 2013 r. łączna wartość obrotów towarowych w Polsce kształtowała się na poziomie 307,9 mld EUR (z czego 152,8 mld EUR przypadało na eksport, a 155,1 mld EUR na import). W 2012 r. było to odpowiednio 143,5 mld EUR i 154,0 mld EUR, co pozwoliło na zajęcie 8. pozycji wśród krajów UE zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, podczas gdy
czołowe miejsca zajmowały Niemcy, Holandia, Francja oraz Wielka Brytania. W latach 2004–2012 wartość obrotów handlu zagranicznego naszego kraju wzrosła ponad dwukrotnie – eksport w cenach bieżących liczony w EUR zwiększył się o 140%, a import o 116%. ue-handel-eksportSpośród krajów UE najwyższe tempo wzrostu obrotów notowano na Łotwie (wartość towarów eksportowanych zwiększyła się o 241%, a wartość towarów sprowadzanych z zagranicy o 135%) oraz na Słowacji (wzrost
odpowiednio o 184% i o 154%). Wśród krajów Unii Europejskiej, których łączna wartość wymiany handlowej należała do najwyższych, wysoki wzrost w latach 2004–2012 odnotowano w Niemczech (eksport zwiększył się o 50%, a import o 58%) oraz w Holandii (wzrost zarówno eksportu, jak i importu wyniósł prawie 80%). Wolniej w omawianym okresie rosły natomiast obroty we Francji i Wielkiej Brytanii. Spośród krajów UE najniższą dynamikę odnotowano w Irlandii, gdzie
import obniżył się o 2%, a eksport zwiększył się o 8%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca obroty handlowe naszego kraju w 2012 r. osiągnęły 3722,9 EUR po stronie eksportu i 3997,5 EUR po stronie importu, co oznacza wzrost w porównaniu z 2004 r. odpowiednio o 138% i o 114%. Osiągnięcie takiego wyniku zapewniło Polsce 7. i 6. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem dynamiki eksportu i importu per capita.