23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili

Tag Archives

Struktura produkcji przemysłowej w UE i w Polsce

by on 27 kwietnia 2014 0
W latach 2006–2013 skumulowany wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wyniósł 49% i po Słowacji był to najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej. Wysoką dynamiką charakteryzowały się również Rumunia i Estonia (wzrost o 32% oraz 30%). W tym samym okresie w UE ogółem produkcja obniżyła się o ponad 2%. Najgłębszy spadek produkcji przemysłowej w porównaniu... Read More

Produkcja produktów rolnych – udział i miejsce Polski w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
Polska należy do znaczących producentów rolnych w Unii Europejskiej. Jesteśmy trzecim, po Francji oraz Niemczech, producentem zbóż – w 2012 r. 10,2% zbiorów całej Unii Europejskiej pochodziło z Polski. Zboża zajmują w Polsce ok. 70% ogólnej powierzchni zasiewów, spośród których największą część stanowi pszenica. W 2012 r. Polska z udziałem 6,5% w produkcji unijnej... Read More

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
Według danych ze spisów rolnych w Unii Europejskiej w 2010 r. było 12,2 mln gospodarstw rolnych, w tym w Polsce ich liczba wyniosła ponad 1,5 mln. Całkowita powierzchnia użytków rolnych w Polsce ukształtowała się na poziomie 14,9 mln ha, co stanowiło 47,5% powierzchni kraju oraz 8,5% całkowitej powierzchni użytków rolnych UE. Pod względem powierzchni... Read More

Wydajność pracy w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W Polsce w 2012 r. wydajność pracy, mierzona wartością produktu krajowego brutto na 1 pracującego (w PPS), wyniosła 73,5% przeciętnej dla UE i znacząco wzrosła w porównaniu z notowaną w 2004 r. (61,8%). Najniższym wskaźnikiem charakteryzowały się Bułgaria i Rumunia (w 2012 r. odpowiednio 44,5% i 51,0%). Niższy od notowanego w Polsce poziom PKB... Read More

Stopa bezrobocia długotrwałego w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W 2004 r. stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 19,0%, co było najgorszym wynikiem wśród wszystkich państw członkowskich. Przeciętnie dla UE wskaźnik ten wyniósł 9,2%. W kolejnych latach sytuacja sukcesywnie poprawiała się i w 2008 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 7,1% (podczas gdy w UE wyniosła 7,0%). Wraz z pogarszaniem się uwarunkowań... Read More

Struktura spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych wpływa na poziom konsumpcji dóbr i usług, a tym samym na strukturę spożycia indywidualnego gospodarstw domowych. W latach 2004–2012 w Polsce obserwowano zmiany w strukturze wydatków, ale podobnie jak w Unii Europejskiej ogółem w naszym kraju najważniejszą pozycję w budżecie gospodarstw domowych nadal stanowiły wydatki dotyczące użytkowania i wyposażenia mieszkania.... Read More

Współczynnik Giniego w krajach Unii Europejskiej

by on 27 kwietnia 2014 0
W Polsce w latach 2005–2012 zmniejszyło się zróżnicowanie rozkładu dochodów, czego potwierdzeniem jest obniżenie współczynnika Giniego z 35,6% do 30,9%. Wśród krajów UE, oprócz Polski, znaczącą poprawę tego współczynnika odnotowano również na Litwie i w Portugalii. W 2012 r. w Unii Europejskiej ogółem współczynnik Giniego utrzymał się na poziomie 30,6%, a nieznacznie poniżej przeciętnej... Read More

Średnia wielkość gospodarstwa domowego w Unii Europejskiej

by on 27 kwietnia 2014 0
W 2012 r. średnia wielkość gospodarstwa domowego w Polsce, mierzona przeciętną liczbą osób, utrzymała się na poziomie notowanym w 2005 r. i wyniosła 2,8 osób. Również w Unii Europejskiej ogółem w tym okresie nie obserwowano znaczących zmian i liczba osób w gospodarstwie domowym utrzymywała się na poziomie 2,5–2,4 osób. Spośród krajów członkowskich w 2012... Read More

Liczba emigrantów w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
Prawo do nieograniczonego przemieszczania się osób jest jedną z czterech swobód gwarantowanych przez UE, z której co roku korzysta kilka milionów mieszkańców UE. Zjawisko migracji staje się coraz powszechniejsze wśród społeczeństw europejskich. W przypadku Polski, jednym z czynników, które wpłynęły na zintensyfikowanie procesów migracyjnych było przystąpienie do struktur unijnych, a następnie do strefy Schengen... Read More

Kobiety na 100 mężczyzn w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
Stopniowo wydłuża się przeciętne trwanie życia w Polsce – w 2012 r. wynosiło ono 76,7 roku, wobec 74,8 roku w 2004 r. Pomimo pozytywnych tendencji w tym zakresie, w Polsce przeciętne trwanie życia jest krótsze niż średnio w UE (w 2012 r. wyniosło 80,3 roku). Najdłużej żyją mieszkańcy Hiszpanii, Włoch oraz Francji, natomiast najkrócej... Read More