Rolnictwo

Pogłowie bydła w Polsce

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6 035,5 tys. sztuk, i było wyższe o 1,1% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 1,5%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,3%.

W grudniu 2017 r. pogłowie bydła wynosiło 6 035,5 tys. sztuk i było o 65,3 tys. sztuk (o 1,1%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2017 r.- niższe o 107,6 tys. sztuk (1,8%). W porównaniu z grudniem 2016 roku nieznacznie obniżyło się pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 0,3% do poziomu 1 713,0 tys. sztuk, natomiast w stosunku do czerwca 2017 r. odnotowano spadek o 0,4%. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,9%, a w porównaniu z czerwcem 2017 r. spadło o 1,9% i osiągnęło poziom 1 668,7 tys. sztuk. Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z grudniem 2016 r. o 37,2 tys. sztuk (o 1,6%) do poziomu 2 340,6 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2017 r. było niższe o 33,8 tys. sztuk (o 1,4%).

 Wykres 1. Pogłowie bydła, w tym krów w latach 2010-2017

W strukturze stada bydła największy udział stanowi pogłowie krów (38,8%)

Wykres 1. Pogłowie bydła, w tym krów w latach 2010-2017

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2017 r. wynosił:

– cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28,4%,

– młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 27,6%,

– krowy – 38,8%,

– pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,2%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła z grudnia 2016 r. w 2017 r. udział w poszczególnych grupach wiekowych bydła pozostał na tym samym poziomie.

Od 1 czerwca do 30 listopada 2017 r. odnotowano spadek importu bydła o 7,6%

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017 r. odnotowano spadek importu bydła o 7,6% ( w tym cieląt o 1%) w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 37 tys. sztuk i spadła o 30,3% w stosunku do poprzedniego roku ( w tym cieląt o 28,1%). Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 11 miesięcy wynosiła 6,30 zł/kg i była wyższa o 6,5% od notowanej w analogicznym okresie 2016 r. Przeciętna cena skupu mleka za 11 miesięcy 2017 r. (136,98 zł za 100 l) była o 26,5% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2016 r. Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,6%), wielkopolskie (16,6%) i podlaskie (16,5%); Najmniejszy udział miały województwa: lubuskie i podkarpackie (1,3%), zachodniopomorskie (1,5%) i dolnośląskie (1,7%). W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 10%.

Produkcja rolnicza w Polsce

W 2014 r. w strukturze towarowej produkcji rolniczej udział produkcji roślinnej zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 3,7 pkt. proc., przede wszystkim z powodu spadku udziału towarowej produkcji owoców (o 1,8 pkt. proc.) i upraw przemysłowych (o 1,2 pkt. proc.). Zwiększył się odpowiednio udział towarowej produkcji zwierzęcej w towarowej produkcji ogółem. Zadecydował o tym wzrost udziału towarowej produkcji żywca rzeźnego (o 2,3 pkt. proc.), towarowej produkcji mleka (o 1,0 pkt. proc.) i jaj kurzych (o 0,3 pkt. proc.).

rolnictwo-polskie

ŹRÓDŁO: GUS, 2014 r.

Struktura połowów ryb i innych organizmów morskich w Polsce

polowy-ryb-morskich-polsceW 2013 r. połowy ryb morskich osiągnęły poziom 192,2 tys. ton (o 8,5 % więcej niż w 2012 r.) i stanowiły
98,3 % połowów ogółem. Połowy ryb słodkowodnych wyniosły 3,3 tys. ton i były o 26,0 % wyższe niż przed
rokiem.
W strukturze gatunkowej połowów, podobnie jak w roku poprzednim, dominowały szproty, poławiane
wyłącznie na Morzu Bałtyckim. W 2013 r. złowiono 81,0 tys. ton tej ryby, co stanowiło 41,4 % wielkości polskich
połowów ogółem. Połowy szprota wzrosły w porównaniu do uzyskanych w roku poprzednim o 28,3 %.
Drugim co do znaczenia gatunkiem w strukturze połowów był ostrobok, pozyskiwany z łowisk Atlantyku
Środkowo-Wschodniego, którego złowiono 27,8 tys. ton Połowy ostroboka stanowiły 14,2 % polskich
połowów ogółem i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 19,6 %. Trzecim co do znaczenia
gatunkiem poławianym przez polską flotę rybacką był śledź pochodzący z łowisk bałtyckich. W 2013 r.
złowiono 23,6 tys. ton tej ryby (12,1 % polskich połowów ogółem), co oznacza spadek o 13,0 % w porównaniu
z 2012 r.
Połowy ryb płaskich w 2013 r. wyniosły 12,0 tys. ton, tj. o 9,1 % więcej w stosunku do roku poprzedniego,
a ich udział w polskich połowach ogółem zwiększył się o 0,1 p. proc. Niemal 100 % połowów ryb płaskich
pozyskano z łowisk bałtyckich.
W skład ryb poławianych na Bałtyku i zalewach wchodzą również gatunki typowe dla wód słodkich
i słonawych, których połowy w 2013 r. wyniosły 3,3 tys. ton. Stanowiły one 1,7 % połowów ogółem i były
o 25,5 % wyższe od wielkości odnotowanych w poprzednim roku. W grupie tej dominującym gatunkiem były
płocie – 1,0 tys. ton (30,1 % połowów zalewowych).

Produkcja produktów rolnych – udział i miejsce Polski w UE

Polska należy do znaczących producentów rolnych w Unii Europejskiej. Jesteśmy trzecim, po Francji oraz Niemczech, producentem zbóż – w 2012 r. 10,2% zbiorów całej Unii Europejskiej pochodziło z Polski. Zboża zajmują w Polsce ok. 70% ogólnej powierzchni zasiewów, spośród których największą część stanowi pszenica. W 2012 r. Polska z udziałem 6,5% w produkcji unijnej zajęła 4. miejsce pod względem wielkości zbiorów pszenicy (po Francji, Niemczech
oraz Wielkiej Brytanii). Znaczącą rolę w polskim rolnictwie odgrywa produkcja żyta. Pomimo malejącej od 2004 r. produkcji tego zboża Polska nadal znajduje się na jednej z czołowych pozycji w UE pod względem powierzchni zasiewów oraz produkcji. rolnictwo-miejsce-polscki-ueW 2012 r., ze zbiorami stanowiącymi niemal 1/3 całkowitej produkcji UE, Polska była drugim po Niemczech producentem tego zboża. W związku ze zmianą stylu życia, w tym nawyków żywieniowych, przejawiających się m.in. stopniowym obniżaniem spożycia ziemniaków, w Polsce obserwowano ograniczenie ich produkcji. Mimo to
w 2012 r. Polska była drugim (po Niemczech) unijnym producentem tego surowca, z udziałem 16,6% w całkowitej produkcji UE. Polska jest także znaczącym producentem buraków cukrowych – w 2012 r. udział naszego kraju w produkcji unijnej wyniósł 10,7%. Polskie rolnictwo ma również istotny udział w produkcji warzyw gruntowych, owoców jagodowych oraz owoców z drzew.

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju w UE

Według danych ze spisów rolnych w Unii Europejskiej w 2010 r. było 12,2 mln gospodarstw rolnych, w tym w Polsce ich liczba wyniosła ponad 1,5 mln. Całkowita powierzchnia użytków rolnych w Polsce ukształtowała się na poziomie 14,9 mln ha, co stanowiło 47,5% powierzchni kraju oraz 8,5% całkowitej powierzchni użytków rolnych UE.
udzial-uzytkow-rolnych-uePod względem powierzchni użytków rolnych Polska znajduje się na 5. miejscu w Unii Europejskiej, po Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2010 r. wyniosła w Polsce 9,6 ha, natomiast w UE ogółem 14,4 ha.

Udział powierzchni poszczególnych grup upraw w ogólnej powierzchni zasiewów

Słoneczniki

Foto: Komisja Europejska

W strukturze zasiewów przeważały zboża zajmując 72,6% ogólnej powierzchni zasiewów, 11,0% ogólnej powierzchni upraw zajmowały rośliny przemysłowe, a 10,3% ogólnej powierzchni zasiewów – uprawy pastewne.
Zboża ogółem uprawiano na 7460,0, tys. ha ( w 2011 r. – 7803,0 tys. ha, w 2012r. – 7704,3 tys. ha). W porównaniu do 2012 r. powierzchnia uprawy zbóż ogółem zmniejszyła się o 244,3 tys. ha (o 3,2%). Uprawę zbóż prowadziło 1116,3 tys. gospodarstw rolnych. W 2013 r. powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 6737,6 tys. ha i była mniejsza w porównaniu z 2012 r. o 326,1 tys. ha (o 4,6%).
W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się nadal tendencja wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. W ciągu ostatniego roku nastąpił niewielki wzrost ich udziału – o 1,4 pkt proc. W strukturze zasiewów zbóż odnotowano znaczny spadek zasiewów jęczmienia, owsa i mieszanek zbożowych zaś znaczny wzrost kukurydzy na ziarno, pszenicy, żyta i pszenżyta.zasiewyŹródło: GUS[divider_top]