20 sierpnia 2018
  • 20 sierpnia 2018

Pogłowie bydła w Polsce

by on 4 kwietnia 2018 0

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6 035,5 tys. sztuk, i było wyższe o 1,1% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 1,5%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,3%. W grudniu...

Read More

Produkcja rolnicza w Polsce

by on 13 lipca 2015 0

W 2014 r. w strukturze towarowej produkcji rolniczej udział produkcji roślinnej zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 3,7 pkt. proc., przede wszystkim z powodu spadku udziału towarowej produkcji owoców (o 1,8 pkt. proc.) i upraw przemysłowych (o 1,2 pkt. proc.). Zwiększył się odpowiednio udział towarowej produkcji zwierzęcej w towarowej produkcji ogółem. Zadecydował...

Read More

Produkcja produktów rolnych – udział i miejsce Polski w UE

by on 27 kwietnia 2014 0

Polska należy do znaczących producentów rolnych w Unii Europejskiej. Jesteśmy trzecim, po Francji oraz Niemczech, producentem zbóż – w 2012 r. 10,2% zbiorów całej Unii Europejskiej pochodziło z Polski. Zboża zajmują w Polsce ok. 70% ogólnej powierzchni zasiewów, spośród których największą część stanowi pszenica. W 2012 r. Polska z udziałem 6,5% w produkcji unijnej...

Read More

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju w UE

by on 27 kwietnia 2014 0

Według danych ze spisów rolnych w Unii Europejskiej w 2010 r. było 12,2 mln gospodarstw rolnych, w tym w Polsce ich liczba wyniosła ponad 1,5 mln. Całkowita powierzchnia użytków rolnych w Polsce ukształtowała się na poziomie 14,9 mln ha, co stanowiło 47,5% powierzchni kraju oraz 8,5% całkowitej powierzchni użytków rolnych UE. Pod względem powierzchni...

Read More

Udział powierzchni poszczególnych grup upraw w ogólnej powierzchni zasiewów

by on 26 marca 2014 0

W strukturze zasiewów przeważały zboża zajmując 72,6% ogólnej powierzchni zasiewów, 11,0% ogólnej powierzchni upraw zajmowały rośliny przemysłowe, a 10,3% ogólnej powierzchni zasiewów – uprawy pastewne. Zboża ogółem uprawiano na 7460,0, tys. ha ( w 2011 r. – 7803,0 tys. ha, w 2012r. – 7704,3 tys. ha). W porównaniu do 2012 r. powierzchnia uprawy zbóż ogółem zmniejszyła się o...

Read More