Wynik nominalny

Wynik nominalny

Opis metodologiczny:

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tego sektora. Równa się on deficytowi/nadwyżce sektora instytucji rządowych i samorządowych zdefiniowanym w Traktacie z Maastricht, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami. Wynik ten różni się od  zadłużenia/wierzytelności netto opracowywanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. dotyczącego Europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (ESA95), z późniejszymi zmianami o przepływy odsetkowe od transakcji pochodnymi instrumentami finansowymi swap.

W celu obliczenia wyniku nominalnego wykorzystywane są głównie dane administracyjne, opisane w PBSSP w badaniu 1.65.19 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Dane te są wykorzystywane na potrzeby opracowywania wskaźników deficytu/nadwyżki sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów w relacji do Produktu Krajowego Brutto, na potrzeby organów rządowych, samorządowych i innych instytucji oraz na potrzeby przekazywania rocznych raportów do Komisji Europejskiej (Eurostat).


Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Anita Perzyna
nr telef. (22) 608-34-85
e-mail
GUS – Departament Rachunków Narodowych


Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?