Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

ZOBACZ TAKŻE

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

Opis metodologiczny

Obliczany jest na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów robót (ok. 3,5 tys. w roku) realizowanych przez podmioty gospodarcze (ok. 480 w roku) zaliczane do sekcji „Budownictwo” według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Obserwacją objęto ceny skalkulowane na podstawie aktualnej bazy kosztowo-cenowej badanych jednostek według powszechnie stosowanych zasad kalkulacji cen produkcji budowlano-montażowej. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie ważone wskaźników cen reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu. System wag do obliczeń agregatowych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej stanowi struktura sprzedaży zrealizowanej w 2005 r. przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. System ten uwzględnia zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen.

Kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, w stosunku do kwartału poprzedniego służy do podwyższania kwot kolejnych spłat zadłużenia (poczynając od drugiej spłaty) z tytułu zaciągniętych kredytów ze środków krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane.

 

Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Bożena Kudelska
nr telef. (22) 608-36-07
e-mail 
GUS – Departament Handlu i Usług

 

Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.)

Podobne artykuły

Wynik nominalny

Wynik nominalny Opis metodologiczny: Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tego sektora. Równa...

Kolejny artykuł

Skomentuj ten artykuł

POLECAMY